Informacje dla kandydatów

 

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły na rok szkolny 2023/2024.

Lista przyjetych i nieprzyjętych kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie

 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie

na podstawie Protokołu badania przydatności kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2023r. ogłasza się :

Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

Lista osób przyjętych i nieprzyjętych będzie ogłoszona 4 sierpnia o godz. 12:00.

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT REKRUTACJI

Szkoła Muzyczna I st. w Gryfinie przeprowadza rekrutację uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2023-2024

 

·         Składanie dokumentów ( zapisy): od 1 marca 2023 do 16 czerwca 2023 r.

·         Przesłuchania wstępne kandydatów do nauki: 19-22 czerwca 2023 r. w siedzibie szkoły (budynek SP 2)

·         Przesłuchanie wstępne polega na indywidualnym badaniu przydatności kandydatów do nauki w szkole muzycznej. Badane są m.in.:

·         umiejętność śpiewania ( wskazane jest przygotowanie krótkiej piosenki)

·         słuch wysokościowy

·         słuch harmoniczny

·         poczucie rytmu

·         pamięć muzyczna

·         predyspozycje do gry na instrumencie

·         W sekretariacie szkoły  ( po wcześniejszym umówieniu tel. 91 416 26 20 ) lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@muzycznagryfino.pl należy złożyć niżej wymienione dokumenty:
Wniosek / Kwestionariusz - wypełniony i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów ( do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie)
Podpisane załączniki z oświadczeniami ( do pobrania ze strony internetowej szkoły lub sekretariacie)
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w publicznej placówce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ( zgodnie z art.142 pkt. 2 Ustawy z dnia 14.XII.2016 r. Prawo oświatowe poz. 59).
4.      Jeżeli kandydat w danym roku kalendarzowym nie ukończył 7 lat przedkłada zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego, o którym mowa w art.36 ust.2 pkt. 1 ustawy, albo opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole

 

·         Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji określa REGULAMIN REKRUTACJI Szkoły muzycznej I st. w Gryfinie ( dostępny na stronie internetowej szkoły).

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE: 

tel. 91 416 26 20;     

e- mail: sekretariat@muzycznagryfino.pl

www.muzycznagryfino.pl

 

 Regulamin rekrutacji do Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie

 

..............................................................................................................................

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły na rok szkolny 2022/2023.

Lista osób przyjętych do Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie 2022.2023

 

 

 

 

Lista osób zakwalifikowanych (które przeszły pozytywnie badanie przydatności kandydatów)

Lista osób zakwalifikowanych 2022.2023

 

 

Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną zamieszczone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w dniu 30 czerwca 2022 r. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły na rok szkolny 2022/2023 zostanie ogłoszona 5 sierpnia 2022 r.

 ...........................................................................................................

Regulamin rekrutacji do Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie -2022

 

INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT REKRUTACJI

Szkoła Muzyczna I st. w Gryfinie przeprowadza rekrutację uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2022-2023

 

·         Składanie dokumentów ( zapisy): od 1 marca 2022 do 18 czerwca 2022 r.

·         Przesłuchania wstępne kandydatów do nauki: 20-23 czerwca 2022 r. w siedzibie szkoły (budynek SP 2)

·         Przesłuchanie wstępne polega na indywidualnym badaniu przydatności kandydatów do nauki w szkole muzycznej. Badane są m.in.:

·         umiejętność śpiewania ( wskazane jest przygotowanie krótkiej piosenki)

·         słuch wysokościowy

·         słuch harmoniczny

·         poczucie rytmu

·         pamięć muzyczna

·         predyspozycje do gry na instrumencie

·         W sekretariacie szkoły  ( po wcześniejszym umówieniu tel. 91 416 26 20 ) lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@muzycznagryfino.pl należy złożyć niżej wymienione dokumenty:
Wniosek / Kwestionariusz - wypełniony i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów ( do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie)
Podpisane załączniki z oświadczeniami ( do pobrania ze strony internetowej szkoły lub sekretariacie)
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w publicznej placówce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ( zgodnie z art.142 pkt. 2 Ustawy z dnia 14.XII.2016 r. Prawo oświatowe poz. 59).
4.      Jeżeli kandydat w danym roku kalendarzowym nie ukończył 7 lat przedkłada zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego, o którym mowa w art.36 ust.2 pkt. 1 ustawy, albo opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole

 

·         Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji określa REGULAMIN REKRUTACJI Szkoły muzycznej I st. w Gryfinie    

( dostępny na stronie internetowej szkoły).

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE: 

tel. 91 416 26 20;    

    e- mail:          sekretariat@muzycznagryfino.pl

www.muzycznagryfino.pl

 

 

.....................................................................................

Lista osób przyjętych do Szkoły Muzycznej I stopnia  

w Gryfinie na rok szkolny 2021/2022.

 

Lista uczniów przyjętych na rok szkolny 21.22

 

 

Lista osób zakwalifikowanych (które przeszły pozytywnie badanie przydatności kandydatów)

 

Lista osób zakwalifikowanych 2021.2022

 

 

 

Lista osób przyjętych na rok szkolny 2021/2022 zostanie ogłoszona 05.08.2021r.

 

.....................................................................................................................................

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

 

INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT REKRUTACJI

·         Szkoła Muzyczna I st. w Gryfinie przeprowadza rekrutację uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2021-2022

·         Składanie dokumentów ( zapisy): od 1 marca 2021 do 19 czerwca 2021 r.

·         Przesłuchania wstępne kandydatów do nauki: 21-24 czerwca 2021 r.

Przesłuchanie wstępne polega na indywidualnym badaniu przydatności kandydatów do nauki w szkole muzycznej. Badane są m.in.:

·         umiejętność śpiewania

·         słuch wysokościowy

·         słuch harmoniczny

·         poczucie rytmu

·         pamięć muzyczna

·         predyspozycje do gry na instrumencie

Wskazane jest przygotowanie przez kandydata krótkiej piosenki.

·         W sekretariacie szkoły  ( po wcześniejszym umówieniu tel. 91 416 26 20 ) lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@muzycznagryfino.pl należy złożyć niżej wymienione dokumenty:
Wniosek / Kwestionariusz - wypełniony i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów ( do pobrania ze strony internetowej szkoły)
Podpisane załączniki z oświadczeniami ( do pobrania ze strony internetowej szkoły)
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w publicznej placówce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (zgodnie z art.142 pkt. 2 Ustawy z dnia 14.XII.2016 r. Prawo oświatowe poz. 59).
4.      Jeżeli kandydat w danym roku kalendarzowym nie ukończył 7 lat przedkłada zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego, o którym mowa w art.36 ust.2 pkt. 1 ustawy, albo opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole

 

·         Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji określa REGULAMIN REKRUTACJI Szkoły muzycznej I st. w Gryfinie.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE: 

tel. 91 416 26 20;     

e- mail: sekretariat@muzycznagryfino.pl

www.muzycznagryfino.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA 2020-2021

WAŻNE INFORMACJE (AKTUALIZACJA) - rekrutacja 2020-2021

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2 dopuszcza się przesłanie skanu lub zdjęć dokumentów (wniosek, załączniki i zaświadczenie lekarskie) e-mailem do dnia 24 czerwca 2020 r. (nieczytelne fotografie dokumentów nie będą przyjmowane). Oryginały można dosłać pocztą lub donieść do sekretariatu przed dniem badania uzdolnień.

Badanie uzdolnień kandydatów na uczniów zaplanowane jest na 25, 29 i 30 czerwca oraz 13 sierpnia 2020 r.
O dokładnym terminie przesłuchania rodzice/opiekunowie kandydatów zostaną poinformowani telefonicznie.
Listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły dyrektor ogłasza w ciągu siedmiu dni po zakończeniu badania uzdolnień.
Lista osób przyjętych do szkoły zostaje ogłoszona do 14 sierpnia 2020 r.

 

.............................................................................................................................................................................................................................

 

 

INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT REKRUTACJI

· Co roku szkoła przeprowadza rekrutację uczniów do klas pierwszych.

Odbywa się ona w formie indywidualnego badania przydatności kandydatów do nauki w szkole muzycznej.

Badane są m.in.:

·         umiejętność śpiewania

·         słuch wysokościowy

·         słuch harmoniczny

·         poczucie rytmu

·         pamięć muzyczna

·         predyspozycje do gry na instrumencie

Wskazane jest przygotowanie przez kandydata krótkiej piosenki.

·  Od 1 marca do dnia poprzedzającego badanie przydatności kandydatów w każdym roku szkolnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2019 r., poz. 686) oraz na podstawie art. 20n ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm).

 

Sekretariat przyjmuje niżej wymienione dokumenty:
Wniosek / Kwestionariusz - wypełniony i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów.
Podpisane załączniki z oświadczeniami.
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w publicznej placówce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (zgodnie z art.142 pkt. 2 Ustawy z dnia 14.XII.2016 r. Prawo oświatowe poz. 59).


· Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji określa REGULAMIN REKRUTACJI Szkoły muzycznej I st. w Gryfinie.

 

......................................................................................................................................................................................................................