lis 27, 2020

UwagaKomunikat nr 5/ 2020 - 2021
Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z dnia 27 listopada 2020 r.


w związku z Komunikatem Premiera Rządu RP w sprawie zmiany organizacji roku szkolnego
2020/2021 oraz nowelizacją Rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 30 listopada 2020 r.
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1389 uwzględnione zmiany: Dz. U. z 2020 r. poz. 1830, 1859, 1870i 1960
i 208), na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2020 r. poz. 910 i 1378 w okresie od 30 listopada do 3 stycznia 2021 r. zostaje ograniczone
funkcjonowanie szkoły poprzez wprowadzenie realizowania zajęć edukacyjnych
artystycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:
1. Nauczanie zdalne dotyczy wszystkich przedmiotów:
a) w zakresie zajęć indywidualnych (instrument główny, instrument dodatkowy,
fortepian dodatkowy, gra a'vista i nauka akompaniamentu)
b) w zakresie zajęć zbiorowych (kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne,
czytanie nut głosem, chór, orkiestra i zespoły).
W w/w okresie, biorąc pod uwagę trudności w realizacji podstawy programowej zajęć
indywidualnych ( w szczególności instrumentu głównego i fortepianu dodatkowego)
dopuszcza się możliwość hybrydowego harmonogramu zajęć oraz ćwiczenia w szkole ( dla
uczniów fortepianu dodatkowego nieposiadających instrumentu). Hybrydowy sposób
prowadzenia zajęć dydaktycznych oznacza realizację jednej lekcji w tygodniu w sposób
stacjonarny oraz jednej lekcji w tygodniu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość. Zajęcia organizowane w sposób hybrydowy zostaną zorganizowane na pisemny
wniosek nauczyciela oraz za pisemną zgodą rodziców /opiekunów prawnych ucznia.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach ( zagrożenie oceną dopuszczającą
i niedostateczną, trudności w dostępie do zajęć zdalnych) możliwe jest również
zorganizowanie konsultacji indywidualnych lub w grupach do 3 osób z zajęć zbiorowych
o ile brak jest możliwości zorganizowania takich konsultacji online.
Zasady organizacji konsultacji są takie same jak w przypadku zajęć indywidualnych
z instrumentu głównego i fortepianu dodatkowego.
ZAJĘCIA STACJONARNE i KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ W ŚCISŁYM REŻIMIE SANITARNYM
I Z ZACHOWANIEM WSZELKICH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA.
Sposoby i formy prowadzenia zajęć zostaną uczniom przedstawione przez nauczycieli
poszczególnych przedmiotów.
2. W związku z w/w zmianami zmienia się również organizacja pracy szkoły:
a) przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia 2020 r. do 3 stycznia 2021 r.
b) ferie zimowe przewidywane są w okresie 4-17 stycznia 2021 r.
c) powiadomienie rodziców i uczniów o zagrożeniach: do 12 grudnia 2020 r.
d) powiadomienie o ocenach przewidywanych: do 22 grudnia 2020 r.
e) Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna: 30 stycznia 2021 r.
f) dni wolne od zajęć dydaktycznych zaplanowane na 2, 4, 5 stycznia 2021 r. zostają
anulowane ( nowy termin zostanie ustalony w terminie późniejszym)
W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i związanych z tym zmian prawnych
dotyczących szkół artystycznych może nastąpić inna organizacja pracy szkoły.
Informacje o ewentualnych zmianach będą podawane na bieżąco.
Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie
Anna Główczyńska

 

 

Cofnij